โครงการสนับสนุนการผลิตตำราเรียน

ดำเนินงานโดย บริษัท ทริปเพิ้ล เอ็ดดูเคชั่น จำกัด

Triple Education Co.,Ltd

บริษัท ทริปเพิ้ล เอ็ดดูเคชั่น จำกัด สำนักพิมพ์ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเรียน หนังสืออ่านเสริมความรู้

และสื่อการเรียนการสอนคุณภาพระดับสากล

 

บริษัท ทริปเพิ้ล เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ผู้ได้รับอนุญาตดำเนินงาน

ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Triple’s Book

บริษัท ทริปเพิ้ล เอ็ดดูเคชั่น จำกัด
เลขที่ 95 ถ.แจ้งวัฒนะ ซ.6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กทม. 10210
โทรศัพท์ : 0 2521 8420 (อัตโนมัติ)  แฟกซ์ : 0 2521 8424
Email : editor.triple@gmail.com